Vodný záchranár, plavčík

Kód kvalifikácie

C5419002-01453

Úroveň SKKR

3

SK ISCO-08

5419002

Sektorová rada

Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
definovať sanitačné opatrenia na pracovisku
definovať postupy záchrany ľudského života
definovať základy anatómie človeka
vysvetliť zásady bezpečnosti návštevníkov verejného kúpaliska
popísať kritické miesta pre bezpečnú prevádzku kúpaliska
popísať nebezpečenstvá pri práci vodného záchranára a plavčíka a metódy ich predchádzania
definovať základy komunikácie v krízových situáciach a pri ich predchádzaní
Zručnosti
používať záchranné pomôcky a potreby pri vodnej záchrane
aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické a protiepidemiologické pravidlá
poskytovať prvú predlekársku pomoc zraneným osobám
využívať asertívne správanie v krízových situáciách
zabezpečovať dodržiavanie bezpečnostných noriem a predpisov pri prevádzke kúpaliska
dohliadať na dodržiavanie prevádzkového poriadku pri prevádzke kúpaliska
Kompetencie
schopnosť analyzovať a riešiť problémy
zodpovednosť za bezpečnosť, zdravie a hygienu pri práci
zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností
zodpovednosť za bezpečnosť pri prevádzke kúpaliska
schopnosť komunikovať s ľuďmi

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať základy komunikácie v krízových situáciach a pri ich predchádzaní
 • definovať sanitačné opatrenia na pracovisku
 • definovať postupy záchrany ľudského života
 • definovať základy anatómie človeka
 • využívať asertívne správanie v krízových situáciách
 • dohliadať na dodržiavanie prevádzkového poriadku pri prevádzke kúpaliska
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
definovať komunikačné prostriedky v krízovej situáciipísomná metóda
popísať sanitačné opatrenia na pracoviskupísomná metóda
rozoznať správny postup pri záchrane ľudského životapísomná metóda
určiť základné časti ľudského tela s využitím základných znalostí anatómiepísomná metóda
porovnať skúšobný prevádzkový poriadok s realitoupraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.

Hodnotená spôsobilosť

 • používať záchranné pomôcky a potreby pri vodnej záchrane
 • definovať postupy záchrany ľudského života
 • poskytovať prvú predlekársku pomoc zraneným osobám
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vysvetliť zásady správania sa v krízovej situáciiústna metóda
demonštrovať využitie záchranných pomôcok, potrieb a postupov pri záchrane ľudského životapraktické skúšanie
predviesť poskytovanie prvej predlekárskej pomoci na figuríne resp. figurantovipraktické skúšanie
vysvetliť postupy záchrany ľudského životaústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.

Hodnotená spôsobilosť

 • popísať kritické miesta pre bezpečnú prevádzku kúpaliska
 • popísať nebezpečenstvá pri práci vodného záchranára a plavčíka a metódy ich predchádzania
 • vysvetliť zásady bezpečnosti návštevníkov verejného kúpaliska
 • aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické a protiepidemiologické pravidlá
 • zabezpečovať dodržiavanie bezpečnostných noriem a predpisov pri prevádzke kúpaliska
 • zodpovednosť za bezpečnosť pri prevádzke kúpaliska
 • zodpovednosť za bezpečnosť, zdravie a hygienu pri práci
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
určiť kritické miesta pre bezpečnú prevádzku kúpaliskapraktické skúšanie
definovať nebezpečenstvá pri práci vodného záchranára a plavčíka a metódy ich predchádzaniaústna metóda
vysvetliť princíp tvorby zásad bezpečnosti návštevníkov verejného kúpaliskaústna metóda
popísať bezpečnostné normy a predpisy pri prevádzke kúpaliskapísomná metóda
popísať spôsob dodržiavania bezpečnostných noriem a predpisov pri prevádzke kúpaliskaústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.

Metodické usmernenia

Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorýcxh zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.