Špecialista informačnej bezpečnosti

Kód kvalifikácie

U2529001-01387

Úroveň SKKR

6

SK ISCO-08

2529001

Sektorová rada

IT a telekomunikácie

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
definovať zásady BOZP, PO a hygieny pri práci
charakterizovať bezpečnostné normy a štandardy zákazníka a spoločnosti
popísať IP protokoly a bezpečnostné koncepty a zariadenia, ako je firewall, demilitarizovaná zóna (DMZ), Virtuálna Privátna sieť (VPN), šifrovanie, úpravy sieťovej prevádzky NAT a PAT, kontrolné metódy a zoznamy riadenia prístupu (Access Control List ACL)
definovať sieťovú bezpečnostnú architektúru
definovať princíp symetrického a asymetrického šifrovania
definovať zásady auditorských postupov
Zručnosti
hodnotiť požadované návrhy a zmeny voči bezpečnostným normám
vytvárať vyhovujúce konfigurácie pre produkčné použitie
monitorovať dodržiavanie a vykonávanie skúšky kontroly kvality výstupov voči bezpečnostným požiadavkám
vykonávať pravidelné kontroly bezpečnostných procesov, ako je stabilita siete
identifikovať a vyhodnocovať bezpečnostné rizíká, hrozby a prieniky
kontrolovať aplikované bezpečnostné filtre a skenovanie
vykonávať opatrenia na odstránenie bezpečnostných rizík, hrozieb, prieniku
dodržiavať BOZP, PO a hygienu pri práci
Kompetencie
samostatnosť v rozhodovaní
schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy
zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností
schopnosť prezentovať svoje stanoviská
schopnosť adaptability a flexibility

Hodnotená spôsobilosť

 • charakterizovať bezpečnostné normy a štandardy zákazníka a spoločnosti
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať bezpečnostné normy a štandardy zákazníka a spoločnostiústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá na minimálne 80%

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať zásady auditorských postupov
 • definovať princíp symetrického a asymetrického šifrovania
 • definovať sieťovú bezpečnostnú architektúru
 • hodnotiť požadované návrhy a zmeny voči bezpečnostným normám
 • vytvárať vyhovujúce konfigurácie pre produkčné použitie
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať bezpečnostné normy a štandardy zákazníka a spoločnostiústna metóda
popísať sieťovú bezpečnostnú architektúruústna metóda
definovať princíp symetrického a asymetrického šifrovaniaústna metóda
vytvoriť návrh riešenia na základe modelovej situáciepraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá na minimálne 75%

Hodnotená spôsobilosť

 • popísať IP protokoly a bezpečnostné koncepty a zariadenia, ako je firewall, demilitarizovaná zóna (DMZ), Virtuálna Privátna sieť (VPN), šifrovanie, úpravy sieťovej prevádzky NAT a PAT, kontrolné metódy a zoznamy riadenia prístupu (Access Control List ACL)
 • identifikovať a vyhodnocovať bezpečnostné rizíká, hrozby a prieniky
 • monitorovať dodržiavanie a vykonávanie skúšky kontroly kvality výstupov voči bezpečnostným požiadavkám
 • vykonávať pravidelné kontroly bezpečnostných procesov, ako je stabilita siete
 • kontrolovať aplikované bezpečnostné filtre a skenovanie
 • vykonávať opatrenia na odstránenie bezpečnostných rizík, hrozieb, prieniku
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
definovať IP protokoly a bezpečnostné koncepty a zariadenia, ako je firewall, demilitarizovaná zóna (DMZ), Virtuálna Privátna sieť (VPN), šifrovanie, úpravy sieťovej prevádzky NAT a PAT, kontrolné metódy a zoznamy riadenia prístupu (Access Control List ACL)písomná metóda
identifikovať a vyhodnotiť bezpečnostné riziká, hrozby a prieniky; navrhnúť opatrenia na ich odstráneniepraktické skúšanie
navrhnúť opatrenia na odstránenie bezpečnostných rizík, hrozieb a prienikovpísomná metóda
navrhnúť spôsob monitorovania a vykonávania kontrol na základe modelovej situácieústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá na minimálne 80%

Metodické usmernenia

Pre formálne vzdelanie:

 • Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 63.

Pre neformálne vzdelávanie:

 • Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 17 a § 18.