Riadiaci pracovník (manažér) BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia

Kód kvalifikácie

U1219007-01011

Úroveň SKKR

6

SK ISCO-08

1219007

Sektorová rada

Administratíva, ekonomika a manažment

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
špecifikovať postupy vedenia podriadených bezpečnostných technikov
vysvetliť odbornú terminológiu v oblasti BOZP
vymenovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP
definovať požiadavky na zaistenie BOZP
špecifikovať základné bezpečnostné predpisy z jednotlivých tried STN a STN EN
špecifikovať postupy pri analýze rizík
popísať náležitosti dokumentácie spojenej so zabezpečením BOZP
Zručnosti
využívať informačné technológie
manažovať bezpečnostných technikov
zastupovať záujem organizácie v rámci udržiavania štandardov BOZP,PO a ochrany ŽP
riadiť stratégiu BOZP, PO a ochrany ŽP
vykonávať školenia BOZP
zostaviť časovo- tématický plán školenia
poskytovať služby BOZP podľa zmluvy odberateľa
hodnotiť dodržiavanie štandardov BOZP, PO a ochrany ŽP
analyzovať pracovné úrazy, vyhodnocovať ich príčiny, vypracovať záznam o úraze a vyplniť registráciu pracovného úrazu
analyzovať riziká, environmentálne aspekty a dopady činnosti organizácie
stanovovať návrhy preventívnych opatrení
stanovovať nápravné opatrenia
zostavovať metodiku a pokyny k zabezpečeniu BOZP, PO a ochrany ŽP
aplikovať environmentálny manažment
aplikovať princípy ergonómie pracoviska
aplikovať legislatívu odpadového hospodárstva a princípy zhodnocovania odpadov
aplikovať zásady a legislatívu v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP
aplikovať spôsoby riadenia a hodnotenia bezpečnostných rizík
vypracovať analýzu rizík, komplexnú dokumentáciu BOZP
Kompetencie
schopnosť odkomunikovať a prezentovať navrhované riešenia
schopnosť zabezpečovať si ďalšie vzdelávanie a osobný rast
dôslednosť a samostatnosť pri riešení pracovných úloh
schopnosť organizovať a plánovať práce tímu
schopnosť koordinovať a riadiť ľudí
zodpovednosť za výsledky svojej práce a tímu
zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie
zodpovednosť za kontrolu pracovného tímu a kontrolu dodržiavania nariadení
schopnosť analyzovať a riešiť problémy
zodpovednosť za dopady činnosti organizácie na ŽP
schopnosť vyhodnotiť bezpečnostné riziká
zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných štandardov
schopnosť motivovať ľudí

Hodnotená spôsobilosť

 • aplikovať zásady a legislatívu v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP
 • aplikovať environmentálny manažment
 • aplikovať spôsoby riadenia a hodnotenia bezpečnostných rizík
 • definovať požiadavky na zaistenie BOZP
 • špecifikovať základné bezpečnostné predpisy z jednotlivých tried STN a STN EN
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
definovať druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredieústna metóda
popísať príslušnú legislatívu v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽPústna metóda
popísať legislatívu v oblasti pracovných úrazov a chorôb z povolania (zákon o sociálnom poistení)ústna metóda
vysvetliť princípy environmentálneho manažmentu a manažmentu rizíkústna metóda
vysvetliť prncípy odpadového hospodárstvaústna metóda
vypísať spôsoby riadenia a hodnotenia bezpečnostných rizíkpísomná metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť kritéria hodnotenia na 70%.

Hodnotená spôsobilosť

 • špecifikovať postupy vedenia podriadených bezpečnostných technikov
 • vysvetliť odbornú terminológiu v oblasti BOZP
 • schopnosť organizovať a plánovať práce tímu
 • manažovať bezpečnostných technikov
 • dôslednosť a samostatnosť pri riešení pracovných úloh
 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
simulovať vedenie porady, rozdelenie úloh a riešenie problémovpraktické skúšanie
aplikovať techniky organizovania a plánovaniapraktické skúšanie
aplikovať spôsoby motivácie pracovníkov pri ich riadenípraktické skúšanie
podať príklad kvalifikačného a pracovného predpokladu na pozíciu v jednej z oblasti BOZP, PO alebo ochrany ŽPpísomná metóda
určiť základné kritéria hodnotenia zamestnanca v jednej z oblasti BOZP, PO alebo ochrany ŽPpísomná metóda
uviesť príklad zavedenia štandardu BOZP a rozdelenia úlohústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť kritéria hodnotenia na 70%.

Hodnotená spôsobilosť

 • zastupovať záujem organizácie v rámci udržiavania štandardov BOZP,PO a ochrany ŽP
 • riadiť stratégiu BOZP, PO a ochrany ŽP
 • analyzovať riziká, environmentálne aspekty a dopady činnosti organizácie
 • stanovovať návrhy preventívnych opatrení
 • zostavovať metodiku a pokyny k zabezpečeniu BOZP, PO a ochrany ŽP
 • stanovovať nápravné opatrenia
 • špecifikovať postupy pri analýze rizík
 • poskytovať služby BOZP podľa zmluvy odberateľa
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať zásadné princípi, firemných hodnôt a stratégie, ktoré by spoločnosť mala mať v oblasti BOZP, PO a ŽPústna metóda
podať príklad riešenia havarijnej situácie ohrozujúcej životné prostredie a rozdelenia úloh v tímeústna metóda
určiť dopady prípadného havarijného stavupísomná metóda
popísať opatrenia na odstránenie havarijnej situáciepísomná metóda
pomocou PC napísať krátky metodický postup prevencie havarijného stavupísomná metóda
prezentovať navrhnutý metodický postuppraktické skúšanie
podať analýzu ako sa mohlo predísť havarijnej situáciiústna metóda
stanoviť riziká, ktoré by mohli v dôsledku havarijného stavu nastať v budúcnostipísomná metóda
navrhnúť zmenu pracovného postupu vzhľadom na ochranu ŽPpraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť kritérium hodnotenia 1 na 60% a kritéria hodnotenia 2 - 9 na 70%.

Hodnotená spôsobilosť

 • hodnotiť dodržiavanie štandardov BOZP, PO a ochrany ŽP
 • zastupovať záujem organizácie v rámci udržiavania štandardov BOZP,PO a ochrany ŽP
 • zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných štandardov
 • analyzovať pracovné úrazy, vyhodnocovať ich príčiny, vypracovať záznam o úraze a vyplniť registráciu pracovného úrazu
 • stanovovať návrhy preventívnych opatrení
 • zostavovať metodiku a pokyny k zabezpečeniu BOZP, PO a ochrany ŽP
 • popísať náležitosti dokumentácie spojenej so zabezpečením BOZP
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vymenovať náležitosti dokumentácie BOZPústna metóda
popísať ergonómiu vybratého pracoviskapísomná metóda
zhodnotiť pracovisko z hľadiska BOZP a POpraktické skúšanie
vykonať zmenu pracovného postupu vzhľadom na BOZP a POpísomná metóda
definovať pracovný úraz podľa zákonníka práceústna metóda
určiť príčiny vzniku pracovného úrazupraktické skúšanie
vysvetliť postup registrácie pracovného úrazuústna metóda
navrhnúť opatrenie na predchádzanie pracovného úrazupraktické skúšanie
vykonať previerku dodržiavania bezpečnostných predpisov, používania bezpečnostných prostriedkov a postupovpraktické skúšanie
pomocou PC vyhodnotiť pracovné úrazy v organizácií - definovať typy pracovných úrazov, vytvoriť tabuľky, definovať najčastejšie príčinypraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť kritéria hodnotenia 1 a 7 na 65%, kritéria hodnotenia 2 - 6 na 70%.

Hodnotená spôsobilosť

 • vykonávať školenia BOZP
 • dôslednosť a samostatnosť pri riešení pracovných úloh
 • zostaviť časovo- tématický plán školenia
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vymenovať absolvované školenia v poslednom časeústna metóda
podať príklad legislatívnych zmien a zmien noriem v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP v ostatnom časeústna metóda
načrtnúť obsah školenia BOZPpísomná metóda
demonštrovať školenie BOZPpraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť kritéria hodnotenia 1 a 2 na 60% a kritéria hodnotenia 3 a 4 na 70%.

Metodické usmernenia

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 63