Portál www.kvalifikacie.sk je súčasťou národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií. Projekt vychádza z iniciatívy Európskej únie na vytvorenie celoeurópskeho systému kvalifikácií. Strategickým cieľom národného projektu je vytvoriť a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami pracovného trhu a vedomostnej spoločnosti.

Na portáli pre verejnosť (www.kvalifikacie.sk) možno nájsť hlavné výstupy projektu - karty kvalifikácií, ale aj ďalšie informácie o projekte, o sústave kvalifikácií, metodiky či mediálne výstupy.

Cieľom tohto dotazníka je získať spätnú väzbu na funkčnosť, prehľadnosť a grafické znázornenie portálu www.kvalifikacie.sk od primárnych cieľových skupín a verejnosti. Dotazník je anonymný a výstupy z neho budú použité interne ako odporúčania na prípadné vylepšenie portálu.

Ďakujeme.

1234567
prehľadnosť
horné a bočné menu
mapa stránok
1234567
""
1234567
funkčnosť
prehľadnosť
grafické zobrazenie