Aliancia sektorových rád je nadriadený orgán sektorových rád. Garantuje a koordinuje ich činnosť, čím prispieva k zavedeniu nového spôsobu monitorovania požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a k zosúlaďovaniu systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce. Pôvodne bola zriadená s cieľom zabezpečenia tvorby a aktualizácie Národnej sústavy povolaní. V súčasnosti pokrýva aj tvorbu a aktualizáciu Národnej sústavy kvalifikácií. Personálne je obsadená podľa tripartitného princípu. Sú v nej zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a ostatných ministerstiev, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov a zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov.