Štatistická klasifikácia zamestnaní

SK ISCO-08 predstavuje národnú klasifikáciu zamestnaní  vychádzajúcu z medzinárodnej klasifikácie ISCO-08. V nej sú klasifikácie zamestnaní rozdelené do 10 tried podľa kritérií (úloh a činností) stanovených Medzinárodnou organizáciou práce ILO. Jej účelom sú napríklad štatistické zisťovania a podpora rozvoja národných klasifikácií.

SK ISCO-08 vstúpila do platnosti v r. 2012. Na jej vytvorení pracovala spoločnosť Trexima v rámci realizácie projektu Národná sústava povolaní.

Štruktúru a kódy SK ISCO-08 tvoria nasledujúce zložky:
  • 10 hlavných tried zamestnaní (jednomiestny kód)
  • 43 tried zamestnaní (dvojmiestny kód)
  • 130 skupín zamestnaní (trojmiestny kód)
  • 436 podskupín zamestnaní (štvormiestny kód)
  • 2147 jednotiek zamestnaní (sedemmiestny kód)
 
Prílohy stránky: