Koordinačné miesto NP SOK 

  • slúži ako informačný bod, ktorý zabezpečuje metodickú podporu, poradenstvo, informovanosť verejnosti o autorizovaných subjektoch a podáva informácie záujemcom/uchádzačom o overenie kvalifikácie.

Autorizujúci orgán 

  • je v systéme overovania kvalifikácií orgán udeľujúci autorizáciu. Autorizácia je udelenie oprávnenia autorizovanej inštitúcii a/alebo autorizovanej osobe vykonávať overovanie kvalifikácie.

Autorizované inštitúcie

  •  sú inštitúcie, ktoré sú po získaní autorizácie od autorizujúceho orgánu oprávnené realizovať overovanie kvalifikácií v rozsahu udelenej autorizácie.

Autorizované osoby

  • sú fyzické osoby, ktoré na základe splnenia podmienok sú oprávnené na výkon činnosti člena skúšobnej komisie na overenie kvalifikácie v súlade s hodnotiacim manuálom.

Národní garanti

  • sú vrcholní experti v oblasti kvalifikácií v jednotlivých odboroch, ktorí sú zárukou profesionálnej úrovne autorizovaných osôb a ako členovia skúšobnej komisie i samotného procesu overovania kvalifikácie.