Projekt Systém overovania kvalifikácií sa realizuje prostredníctvom nasledovných aktivít:

Aktivita A: Prvotné nastavenie systému overovania kvalifkácií

Zámerom tejto aktivity je vytvoriť metodologický základ, štruktúry a záväzné postupy pre procesy v oblasti overovania kvalifikácií platné na národnej úrovni. Je potrebné definovať, vytvoriť jednotlivé prvky systému, prvotne nastaviť jeho jednotlivé zložky a spôsob, ako a na základe akých predpokladov budú v tomto systéme pôsobiť a bez ktorých by zavedenie systému nebolo funkčné.

Podaktivity:

A.1       Špecifikácia konceptu štruktúry systému overovania kvalifikácií

A.2       Tvorba príručiek pre užívateľov/aktérov systému overovania kvalifikácií

Aktivita B: Konkretizácia systému overovania kvalifikácií v praxi

Zámerom aktivity B je vytvorenie celonárodnej štruktúry, prostredníctvom ktorej sa bude overovanie kvalifikácií realizovať. Na základe potrieb identifikovaných v predchádzajúcej aktivite je nevyhnutné vytvorenie štruktúr a definovanie procesov v oblasti overovania kvalifikácií platných na národnej úrovni. Na základe vypracovaných príručiek a stanovených kritérií, sa vytvorí sieť autorizovaných inštitúcií, predovšetkým s využitím existujúcich centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP), univerzitných centier ďalšieho vzdelávania, vzdelávacích inštitúcií, komôr a pod. Pri tvorbe systému overovania kvalifikácií je nevyhnutné zobrať do úvahy potreby jednotlivých sektorov národného hospodárstva. Verifikované potreby trhu práce by mali byť objednávkou aj na programy ďalšieho vzdelávania. Potreba regionálneho pohľadu na dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile vyplýva z nízkej ochoty priemerného jednotlivca k študijnej mobilite (nákladnosť kurzov, nízka informovanosť a miesto vzdelávania).Nevyhnutnou súčasťou je aj preskúmanie legislatívnych podmienok a spracovanie návrhov podnetov na úpravy legislatívneho prostredia celoživotného vzdelávania v úzkej súčinnosti s príslušnými rezortnými ministerstvami, predovšetkým MŠVVaŠ SR.

Podaktivity:

B.1       Identifikácia konkrétnych regionálnych potrieb celoživotného vzdelávania a nastavenie relevantnej ponuky celoživotného vzdelávania

B.2       Vytvorenie siete autorizovaných inštitúcií/osôb/národných garantov, vrátane prípravy a certifikácie autorizovaných osôb

Aktivita C: Spustenie pilotného overovania SOK

V súlade s vytvorenými štruktúrami, záväznými postupmi pre procesy celoživotného vzdelávania s dôrazom na overovanie kvalifikácií platných na národnej úrovni, ako aj vyškolenými autorizovanými osobami nasleduje fáza pilotného testovania (preverenia v praxi) systému overovania kvalifikácií a ich častí. Pilotné testovanie sa bude realizovať v súlade s potrebami overenia kvalifikácií identifikovaných v predchádzajúcich aktivitách.

Cieľom aktivity je pilotne testovať systém overovania kvalifikácií a jeho časti (jednotiek vzdelávacích výstupov). Možnosť získania/overenia kvalifikácie bude podporená publicitou smerovanou na cieľové skupiny projektu špecificky zameranou na propagáciu validácie – skúšok smerujúcich k získaniu kvalifikácie smerom k cieľovým skupinám, širokej verejnosti, kariérnym poradcom, úradom práce a iným relevantným subjektom.

Podaktivity:

C.1       Príprava skúšok

C.2       Identifikácia vzdelávacích inštitúcií v súlade s NSK (akreditované inštitúcie)

C.3       Nábor potenciálnych uchádzačov o overenie kvalifikácie vrátane mediálnej kampane

C.4       Realizácia skúšok na získanie kvalifikácie

C.5       Štruktúrovaná spätná väzba, vyhodnotenie skúseností z pilotného overovania a aktualizácia SOK, trasovanie uchádzačov, monitorovanie reálnych nákladov(finančných, personálnych) na realizáciu skúšky.

Aktivita D: Koordinácia projektu

Cieľom aktivity je efektívne a kvalitné riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte. Účelom koordinácie realizácie jednotlivých aktivít NP je dosiahnutie efektívneho plnenia úloh v súlade s harmonogramom a rozpočtom projektu. Koordinácia projektu sa týka odborných garantov a odborných zamestnancov projektu vrátane projektovej kancelárie a koordinácia prác s predstaviteľmi dodávateľa služieb „Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií“. Riadenie projektu realizuje Riadiaci výbor národného projektu a manažment projektu. Súčasťou koordinácie projektu je aj administratíva a ekonomická agenda projektu, vrátane publicity a informovanosti o projekte.