Hlavné ciele NP SOK:

  • zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie;
  • komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v SR.

Projekt je zameraný na postupnú úpravu existujúcich mechanizmov, vytvorenie nových prvkov, ich odskúšanie v praxi a zavedenie do systému celoživotného vzdelávania tak, aby sa vytvorili možnosti na získavanie kvalifikácií aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR. Úspešnou realizáciou tohto projektu sa dosiahne stav, keď fyzická osoba po overení svojich vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých v rámci neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa získa plnohodnotnú kvalifikáciu rovnocennú s kvalifikáciou získanou vo formálnom vzdelávacom systéme. Popri možnosti získania kvalifikácie je dôležité, aby táto kvalifikácia bola aj uznávaná a plne akceptovaná najmä zamestnávateľmi, ale aj širšou verejnosťou. Túto podmienku je možné splniť iba úpravami v súčasnosti platnej legislatívy.

Cieľovými skupinami projektu sú zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, mladí ľudia vo veku do 25 rokov, starší ľudia v produktívnom veku, ako aj uchádzači o zamestnanie.

Výhody nadobudnutia kvalifikácie prostredníctvom SOK

  • flexibilita - keďže požiadavky na jednotlivé kvalifikácie vznikajú na objednávku zamestnávateľov, vyjadrujú skutočné potreby v podnikoch a firmách; 
  • rýchlosť - ľudia, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce vo svojom odbore, sa nemusia vracať na niekoľko rokov do školských lavíc a snažiť sa získať výučný list alebo iný doklad v rámci formálneho vzdelávania, môžu si dať overiť svoje schopnosti nadobudnuté v priebehu života.

Prínosy SOK

  • Ponúkajú jednotný systém na národnej úrovni, využiteľný občanmi, zamestnávateľmi, vzdelávacími inštitúciami a širokou odbornou aj laickou verejnosťou.
  • Sú mostom medzi svetom vzdelávania a svetom práce.
  • Ponúkajú šance nezamestnaným, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce.
  • Zamestnaným ponúkajú možnosť lepšieho uplatnenia prostredníctvom rozšírenia, prehĺbenia alebo doplnenia svojej kvalifikácie, resp. získania novej kvalifikácie.
  • Ľuďom, ktorí nedokončili školské vzdelávanie z rôznych dôvodov, ale naučili sa niečo robiť, nemajú však na to „papier“, dávajú príležitosť získať osvedčenie o kvalifikácii.
  • Riešia nedostatok kvalifikovaných pracovníkov vo firmách.