Čo je NP SOK v SR?

Priamo nadväzuje na národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií (NP Tvorba NSK). NSK vytvorila východiská pre takýto systém tým, že zadefinovala potrebné kvalifikačné požiadavky pre 1000 kvalifikácií. Na úplné využívanie kvalifikačných štandardov je však potrebné zaviesť zmeny v systéme celoživotného vzdelávania, ktoré umožnia objektívne, nezávisle a dôveryhodne posúdiť splnenie kvalifikačných požiadaviek a vydávať akceptované certifikáty o získanej kvalifikácii.  NP SOK sa realizuje v r. 2019 – 2023 v spolupráci s dodávateľským subjektom Asseco Central Europe, a. s.

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Realizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

Názov projektu: Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01

Kód ITMS: 312011V983

Miesto realizácie: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Dĺžka realizácie: od 03/2019 do 03/2023

Celkové oprávnené výdavky projektu: 11 780 130,64 €