Čo je NP SOK v SR?

Nadväzuje na národný projekt „Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií“ (NP Tvorba NSK). Národná sústava kvalifikácií vytvorila 1 000 kariet kvalifikácií zadefinovaním potrebných kvalifikačných požiadaviek pre 1 000 kvalifikácií. Pre úplné využívanie kvalifikačných štandardov je potrebné zaviesť zmeny v systéme celoživotného vzdelávania, ktoré umožnia objektívne, nezávisle a dôveryhodne posúdiť splnenie kvalifikačných požiadaviek a vydávať akceptované osvedčenia o získanej kvalifikácii. Tvorba NSK bola ukončená v roku 2015 a priamo nadväzuje realizácia v r. 2019 – 2023 v spolupráci s dodávateľským subjektom Asseco Central Europe, a. s.

Operačný program: 312 000 – Operačný program Ľudské zdroje

Realizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

Názov projektu: Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01

Kód ITMS: 312011v983

Miesto realizácie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Dĺžka realizácie: od 03/2019 do 03/2023

Celkové oprávnené výdavky projektu: 11 780 130,64 €