Inžinier zvárania

Kód kvalifikácie

U2144008-00825

Úroveň SKKR

7

SK ISCO-08

2144008

Sektorová rada

Automobilový priemysel a strojárstvo

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
definovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
popísať rôzne druhy technológií zvárania, pájkovania, tepelného delenia materiálov, platovania a žiarového striekania, ich charakteristiky a aplikácie v technickej praxi
charakterizovať zariadenia pre rôzne technológie zvárania, tepelného delenia, pájkovania, plátovania a žiarového striekania
popísať základné vlastnosti kovových materiálov, stavy v ktorých sa kovy resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnážne binárne diagramy)
charakterizovať vlastnosti zliatin železa s uhlíkom (rovnážny binárny diagram)
popísať výrobu, tepelné spracovanie, rozdelenie ocelí a ich charakteristické vlastnosti
špecifikovať správanie sa ocelí počas tavného zvárania, tepelné spracovanie zvarencov
popísať druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch
špecifikovať základné druhy neželezných konštrukčných materiálov a ich zliatin
charakterizovať vlastnosti a zvariteľnosť neželezných konštrukčných materiálov a ich zliatin
definovať základné deštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov
definovať základné teórie pre navrhovanie rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka (Al), v závislosti na ich zaťažení a správaní sa počas prevádzky
identifikovať základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov a ich správanie sa počas prevádzky v závislosti na type zaťaženia konštrukcie
špecifikovať spôsoby kontroly kvality v priebehu realizácie zvárania, chyby zvarov a kritéria prípustnosti a spôsoby identifikácie chýb zvarov (nedeštruktívne skúšanie)
charakterizovať požiadavky na výrobné priestory pre zvárané konštrukcie, zváracie pomôcky a prípravky
Zručnosti
hodnotiť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
preskúmať schopnosť výrobcu spĺňať predpísané požiadavky na realizáciu výrobku - zváranej konštrukcie
určiť vhodnosť subdodávateľa zváraných podskupín, kvalifikácie zváračov, spájkovačov, operátorov, zváracích a ostatných súvisiacich zariadení a ochranných pomôcok
stanoviť technológiu zvárania a príbužné procesy, zohľadniť požiadavky na tepelné spracovanie a nedeštruktívnu kontrolu zvarových spojov
stanoviť vhodnosť, dodacie podmienky, skladovanie a manipuláciu so zváracími a základnými materiálmi
Kompetencie
samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce
zodpovednosť za kvalitu svojej práce
samostatnosť pri riešení a analyzovaní problémov

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
 • hodnotiť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vymenovať predpisy na zaistenie BOZP a POústna metóda
popísať základné ustanovenia platné pre bezpečnosť pri práciústna metóda
popísať základné ustanovenia platné pre ochranu pred požiarmiústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria minimálne na 80 %. 

Hodnotená spôsobilosť

 • popísať rôzne druhy technológií zvárania, pájkovania, tepelného delenia materiálov, platovania a žiarového striekania, ich charakteristiky a aplikácie v technickej praxi
 • charakterizovať zariadenia pre rôzne technológie zvárania, tepelného delenia, pájkovania, plátovania a žiarového striekania
 • popísať druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch
 • charakterizovať vlastnosti a zvariteľnosť neželezných konštrukčných materiálov a ich zliatin
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať hlavné metódy zvárania (napr. el. oblúkom, el. odporom, plameňom,...), oblasti ich použitia a spôsob označenia podľa normy (číslo, skratka)ústna metóda
vymenovať typy plameňov, aplikáciu a ich vlastnostiústna metóda
vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na zváranie plameňom a príbuzné procesyústna metóda
vysvetliť fyzikálnu podstatu elektrického oblúka, jeho charakteristiky a stabilitu pri jednosmernom a striedavom prúdeústna metóda
vymedziť zdroje pre oblúkové zváranie, ich statické a dynamické charakteristiky a použitie pre jednotlivé typy zváracích procesovústna metóda
vysvetliť pojem zaťažovateľ zváracieho zdroja vrátane popísania možných spôsobov regulácie zváracích parametrov u jednotlivých zváracích zdrojovústna metóda
popísať princípy TIG, MIG/MAG, ich použitie, prídavné materiály, ochranné plyny a ich použitie.ústna metóda
vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na zváranie TIGústna metóda
popísať princípy zvárania TIG, zapaľovania oblúka, vhodnosť jednotlivých typov prúdu, polarity a elektród pre rôzne typy materiálov a aplikácieústna metóda
popísať princípy zvárania MIG/MAG, druhy prenosu kovu v oblúku a ich vhodnosť pre rôzne typy materiálov a aplikácieústna metóda
vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na zváranie MIG/MAGústna metóda
popísať princípy zvárania MMA vrátane vysvetlenia výberu vhodného prúdu, polarity a elektródy (obal) podľa aplikácieústna metóda
vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na zváranie MMAústna metóda
popísať princípy zvárania SAW spolu s vysvetlením výberu vhodného prúdu, polarity a kombinácie drôt-tavivo podľa aplikácieústna metóda
vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na zváranie SAWústna metóda
popísať princípy odporového zvárania a druhy odporového zvárania (bodové, švové) vrátane ich aplikácieústna metóda
vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na odporové zváranieústna metóda
vymenovať špeciálne metódy zvárania, popis ich princípu a základnej aplikácie.ústna metóda
vysvetliť princíp mechanického a tepelného delenia, rezania vodným lúčom a ich základné aplikácieústna metóda
definovať plyny pre zváranie plameňom a príbuzné procesy, ich vlastnosti a použitieústna metóda
definovať základné spôsoby drážkovania využívané pri zváraníústna metóda
vysvetliť základné princípy plátovania a žiarového striekaniaústna metóda
popísať najčastejšie používané technológie žiarového striekania, prídavné materiály a základné aplikácieústna metóda
vysvetliť princíp mechanizácie a automatizácie zvárania vrátane príbuzných procesovústna metóda
popísať princípy adaptivity (procesná a priestorová) pri automatizovanom a robotizovanom zváraníústna metóda
popísať princíp spájkovania a rozdiely medzi tvrdým a mäkkým spájkovanímústna metóda
uviesť fyzikálne a mechanické vlastnosti materiálov, spájok a tavívústna metóda
určiť základné technológie používané pri spájkovaníústna metóda
definovať základné charakteristiky a vlastnosti plastov a ich vhodnosť na zváranieústna metóda
popísať základné technológie zvárania plastov a ich základné aplikácieústna metóda
posúdiť kvalitu predložených vzoriek zvarových spojov na základe požiadaviek technickej dokumentácie (WPS, výkres, hodnotiaca norma)ústna metóda
posúdiť kvalitu predložených vzoriek rezu po tepelnom delení na základe požiadaviek technickej dokumentácie (výkres, hodnotiaca norma)ústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria minimálne na 60 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • popísať základné vlastnosti kovových materiálov, stavy v ktorých sa kovy resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnážne binárne diagramy)
 • charakterizovať vlastnosti zliatin železa s uhlíkom (rovnážny binárny diagram)
 • popísať výrobu, tepelné spracovanie, rozdelenie ocelí a ich charakteristické vlastnosti
 • špecifikovať správanie sa ocelí počas tavného zvárania, tepelné spracovanie zvarencov
 • špecifikovať základné druhy neželezných konštrukčných materiálov a ich zliatin
 • definovať základné deštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vysvetliť štruktúru a vlastnosti kovových materiálovústna metóda
vysvetliť elastickú a plastickú deformáciu kovov, zotavenie a rekryštalizáciuústna metóda
popísať základné druhy rovnovážnych binárnych diagramov spolu s kryštalizáciou zliatiny pri danom chemickom zloženíústna metóda
definovať základné pojmy (zložka, fáza zliatina, tuhý roztok) v rovnovážnych binárnych diagramochústna metóda
popísať a vysvetliť diagram Fe-C, stabilný a metastabilný stav, vysvetliť vplyv legujúcich prvkov a rýchlosti ochladzovania na mikroštruktúru, vplyv rýchlosti ochladzovania na vznik štruktúru + IRA a ARA diagramy a vysvetliť rast zrna a jeho dôsledkyústna metóda
vysvetliť základné technológie výroby ocelí a vplyv nečistôt na mechanické vlastnostiústna metóda
identifikovať štruktúru zvarových spojov, vplyv účinku tepelného príkonu, rýchlosti ochladzovania a interpass teplotyústna metóda
vysvetliť vplyv prípravy zv. plôch, postupnosti zvárania (viacvrstvové, jednovrstvové zvary) na výslednú mikroštruktúru zv. spojaústna metóda
detailne popísať základné typy, mechanizmy vzniku trhlín spojovústna metóda
definovať náchylnosť na praskanie a popísať spôsoby zníženia náchylnosti na praskanie zváraných konštrukciíústna metóda
definovať typy lomov, vysvetliť rozdiel medzi tvárnym a krehkým (únavovým) lomomústna metóda
uviesť základné druhy tepelného spracovania zvarových spojov a mechanizmy štrukturálnych zmien, spôsoby aplikácie vzhľadom na daný typ konštrukcie a požiadavky noriemústna metóda
určiť charakteristické vlastnosti konštrukčných ocelí a vplyv jednotlivých prvkov na ich vlastnosti a vplyv prídavného materiálu a použitej technológie zvárania na vlastnosti zvarovústna metóda
uviesť metódy na získanie jemnozrnnej štruktúry, vysvetliť vplyv veľkosti zrna na mechanické vlastnosti vysokopevných ocelí, vplyv prídavného materiálu, tepelného spracovania a použitej technológie zvárania na vlastnosti zvarovústna metóda
vysvetliť prednostné použitie konštrukčných a vysokopevných jemnozrnných ocelíústna metóda
definovať mechanizmus tečenia ocelí, vplyv legujúcich prvkov na odolnosť voči tečeniu, vysvetliť zvariteľnosť Cr-Mo ocelí a následné tepelné spracovanieústna metóda
určiť základné typy kryogených ocelí a ich použitie v technickej praxi, vplyv chemického zloženia a niklu na ich zvariteľnosťústna metóda
popísať chemické a elektrochemické javy podieľajúce sa na vzniku korózie, uviesť druhy korózie a metódy ochranyústna metóda
špecifikovať typy nerezových ocelí, ich zvariteľnosť, použitie prídavných materiálov a charakteristické vlastnosti zvarového spoja, základné zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri zváraní nerezov (skrehnutie, korózia,..), uviesť účinky legujúcich prvkov na tepelnú odolnosťústna metóda
charakterizovať druhy opotrebení, mechanizmy ich vzniku a spôsoby ochrany (ochranné vrstvy)ústna metóda
určiť druhy liatin a oceloliatin, ich chemické zloženia (diagram Fe-C), popísať zvariteľnosť a použité prídavné materiály na zváranieústna metóda
popísať vlastnosti medi a zliatin medi, vplyv chemického zloženia na zvariteľnosť, definovať použité technológie na zváranieústna metóda
popísať vlastnosti niklu a zliatin niklu, vplyv chemického zloženia na zvariteľnosť a definovať použitvané technológie na zváranieústna metóda
popísať vlastnosti hliníka a zliatin hliníka, vplyv chemického zloženia na zvárateľnosť vrátane definovania použitých technológií na zváranieústna metóda
popísať vlastnosti titánu a zliatin titánu, vplyv chemického zloženia na zvárateľnosť vrátane definovania použitých technológií na zváranieústna metóda
špecifikovať aspekty spojené so spájaním heterogénnych materiálov, vysvetliť použitie Schaefflerov/DeLongov/WRC diagram, popísať postupnosti zvárania na voľbu prídavných materiálovústna metóda
definovať základné typy deštrukčných skúšok zvarových spojovústna metóda
popísať spôsob triedenia ocelí podľa platných EN a ISO noriemústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria minimálne na 60 %. 

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať základné teórie pre navrhovanie rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka (Al), v závislosti na ich zaťažení a správaní sa počas prevádzky
 • identifikovať základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov a ich správanie sa počas prevádzky v závislosti na type zaťaženia konštrukcie
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
špecifikovať základné teórie a pojmy používané pre navrhovanie konštrukčných systémov (zloženie, rozloženie síl, podmienky rovnováhy, staticky určité a neurčité konštrukcie)ústna metóda
charakterizovať medzné stavy porušenia materiálov (tvarné, krehké, šmykové, únavové), popísať napäťovo-deformačné charakteristiky, vysvetliť spôsoby namáhania, prierezové charakteristiky konštrukčných detailov, hlavné napätia a Mohrovu kružnicuústna metóda
popísať rôzne typy zvarových a spájkovaných spojov, spôsoby ich vhodných aplikácií vo zvaraných konštrukciách označovanie zvarových a spájkových spojov na výkresochústna metóda
vysvetliť vplyv druhu zvarového spoja vo vzťahu k namáhaniam, spôsoby výpočtu napätí vo zvarochústna metóda
charakterizovať zásady navrhovania zváraných konštrukcií podľa druhu namáhania a účelu použitia, popísať medzné stavy porušenia (krehké, únavové, pri vysokých teplotách)ústna metóda
vysvetliť zásady navrhovania typických staticky namáhaných konštrukcií (priehradové, prútové, plnostenné, stĺpy, rámové konštrukcie), vysvetliť výhody a nevýhody rôznych typov zvarov použitých pri týchto konštrukciáchústna metóda
uviesť spôsoby výpočtu cyklicky namáhaných konštrukcií, detailne popísať vplyv povrchových imperfekcií a zváracích defektov na životnosť zváraných konštrukciíústna metóda
špecifikovať zásady pri navrhovaní zváraných tlakových konštrukcií namáhaných vnútorným tlakom a konštrukcií aplikovaných v oblasti tečenia (kotly a výmenníky tepla)ústna metóda
uviesť konštrukčné prvky hliníkových konštrukcií a spôsoby ich spájania, popísať riziká v oblasti zvarov (zmäkčenie v oblasti TOO)ústna metóda
popísať rozdiely v pevnosti jednotlivých hliníkových zliatin a spôsoby ich aplikácie v technickej praxiústna metóda
charakterizovať krehké porušenie a uviesť prechodovú teplotu húževnato krehkého porušenia materiálovústna metóda
popísať označovanie zvarových a spájkových spojov na výkresochústna metóda
vysvetliť základné postupy pre zlepšenie únavovej pevnosti zvarov, charakterizovať základné typy prednostne používaných v dynamicky namáhaných zváraných konštrukciáchústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria minimálne na 60 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • špecifikovať spôsoby kontroly kvality v priebehu realizácie zvárania, chyby zvarov a kritéria prípustnosti a spôsoby identifikácie chýb zvarov (nedeštruktívne skúšanie)
 • charakterizovať požiadavky na výrobné priestory pre zvárané konštrukcie, zváracie pomôcky a prípravky
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vysvetliť zásady zabezpečovania kvality, riadenia kvality a kontrolných systémov a ich využitie pre zváraciu výrobu, vysvetliť a popísať základné princípy použité pri aplikácii noriem ISO 9000, ISO 3834, ISO 14371ústna metóda
uviesť účel a základné princípy pri spracovaní pWPS/WPS/WPQR podľa príslušných noriem, popísať základné princípy kvalifikovania zváracieho personálu (zvárač, operátor) v zmysle platných EN, ISO noriemústna metóda
definovať dôvody vzniku zvyškových napätí a deformácií pri zváraní, uviesť postupy zníženia deformácií a napätí počas zvárania a po zváraníústna metóda
uviesť základné vybavenie zváracej linky (pracoviska), účel polohovadiel, zv. prípravkov, odsávacích zariadení, popísať skladovanie a manipuláciu s prídavnými materiálmiústna metóda
detailne popísať riziká a základné pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti pri zváraníústna metóda
špecifikovať základné parametre zvárania a uviesť spôsob ich merania resp. spôsob výpočtuústna metóda
vysvetliť základné EN, ISO normy pre identifikáciu a určovanie prípustnosti chýb zv. spojov a klasifikovať chyby na základe rizík vyplývajúcich z účelu použitia zv. konštrukcieústna metóda
vymenovať základné metódy nedeštruktívneho skúšania, spôsob ich aplikácie v technickej praxiústna metóda
uviesť faktory ovplyvňujúce ekonomiku zvárania, spôsoby zvýšenia produktivity zváracích prácústna metóda
uviesť základné princípy pri navrhovaní a schvaľovaní postupov na opravuústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria minimálne na 60 %. 

Hodnotená spôsobilosť

 • preskúmať schopnosť výrobcu spĺňať predpísané požiadavky na realizáciu výrobku - zváranej konštrukcie
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
na základe predloženej technickej dokumentácie preskúmať normu na výrobok a schopnosť výrobcu spĺňať požiadavkyústna metóda
na základe predloženej technickej dokumentácie posúdiť požiadavky na základný materiál a vlastnosti zvarových spojovústna metóda
zhodnotiť použité základné materiály a prídavné materiálypraktické skúšanie
posúdiť typy zvarových spojov ich umiestnenia z hľadiska vykonateľnosti, požiadaviek na tvarové charakteristiky, tepelné spracovanie a povrchovú úpravupraktické skúšanie
zhodnotiť požiadavky na nedeštruktívnu kontrolu z hľadiska vykonateľnostipraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria minimálne na 80 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • určiť vhodnosť subdodávateľa zváraných podskupín, kvalifikácie zváračov, spájkovačov, operátorov, zváracích a ostatných súvisiacich zariadení a ochranných pomôcok
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
na základe predloženej technickej dokumentácie a technických podkladov od subdodávateľa zhodnotiť vhodnosť subdodávateľaústna metóda
pri posudzovaní zhodnotiť systém manažérstva kvality a spôsob výrobnej a výstupnej kontrolypraktické skúšanie
pri posudzovaní zhodnotiť potrebu technického vybavenia, certifikácie podniku a personálneho vybaveniapraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria minimálne na 80 %. 

Hodnotená spôsobilosť

 • stanoviť technológiu zvárania a príbužné procesy, zohľadniť požiadavky na tepelné spracovanie a nedeštruktívnu kontrolu zvarových spojov
 • stanoviť vhodnosť, dodacie podmienky, skladovanie a manipuláciu so zváracími a základnými materiálmi
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
na základe predloženej technickej dokumentácie navrhnúť principiálnu postupnosť výroby, technológiu zváraniapraktické skúšanie
na určený projekt spracovať WPS, postupnosti zvárania, zváracie inštrukcie, skúšobný plán, plán prac. skúšok, stanoviť kvalifikáciu zváračovpraktické skúšanie
stanoviť požiadavky na nákup prídavných materiálov vrátane požiadaviek na inšpekčné dokumenty a podmienky na skladovaniepraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria minimálne na 80 %.

Metodické usmernenia
 • Formálne vzdelávanie: vysokoškolské (terciárne)

 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 63.

 • Pre neformálne vzdelávanie:

Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 17 a § 18.

Vstupné predpoklady pre získanie kvalifikácie neformálnou cestou: absolvent vysokej školy II. stupeň vysokoškolského vzdelania technického smeru.