Výživár, špecialista

Kód kvalifikácie

U2265999-01345

Úroveň SKKR

7

SK ISCO-08

2265999

Sektorová rada

Vzdelávanie, výchova a šport

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
definovať environmentálne a ekologické vplyvy na potravinový reťazec a kvalitu potravín
determinovať základné živiny a ich metabolické vzťahy v organizme
charakterizovať systém produkcie rastlinných a živočíšnych zdrojov výživy
opísať metódy hodnotenia rastlinných a živočíšnych produktov ako zdrojov potravín
definovať koncepciu biologickej bezpečnosti potravinových zdrojov
vysvetliť základy nutrigonomiky a epigenetiky
navrhnúť spôsob výživy podľa pohlavia, vekovej kategórie, fyziologického stavu a výkonu v zdraví a chorobe
definovať mikrobiologické a epidemiologické aspekty kvality potravinových zdrojov
vysvetliť poruchy metabolizmu živín vo vzťahu k výžive
definovať hygienickú kvalitu a genetickú bezpečnosť potravinových článkov
vysvetliť zásady prevencie chorôb z nadbytku a karencie, výživové a environmentálne faktory ovplyvňujúce zdravie ľudí
charakterizovať metódy hodnotenia nutričného stavu jednotlivých populačných skupín
určiť potrebu živín a energie a ich využitie organizmom
definovať zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov
opísať cudzorodé látky v potravinovom reťazci, mutagény a toxíny vo výžive
vysvetliť biochemické, fyziologické a psychologické princípy výživy a výživové štandardy
Zručnosti
získavať aktívnym spôsobom nové znalosti a informácie využívať ich pre rozvoj odboru
analyzovať a hodnotiť nutričný stav človeka, príčiny disbalancie s predikciou možných následkov a chorobných stavov
aplikovať zásady BOZP
modelovať diétne režimy a výživové programy v populácii podľa veku, stavu výživy, fyzickej aktivity a iných špecifikácií
riadiť marketing a manžment výživy potravinových zdrojov
riadiť výrobné procesy a prevádzky prípravy potravín a jedál
riadiť nutričné režimy rôznych populačných skupín z hľadiska prevencie a manažmentu chorôb
pracovať s najnovšími nutričnými softvérmi
uskutočňovať výchovno-vzdelávacie aktivity a školenia v oblasti prevencie chorôb správnou výživou
poskytovať poradenstvo v oblasti výživy ľudí
zhotovovať jedálne lístky pre zdravých aj chorých ľudí
zabezpečovať a kontrolovať dodržiavanie správnych hygienických postupov pri príprave jedál a skladovaní potravín
spracovať zadanú tému a preukázať adekvátne schopnosti v danom odbore
aplikovať najnovšie informačné a komunikačné technológie a nutričné softvéry
Kompetencie
schopnosť organizovať a riadiť kolektív
samostatnosť pri analyzovaní a riešení problemov
schopnosť adaptability, tolerantnosti, vytrvalosti
schopnosť rozhodovania riešiť problémy
diskrétnosť pri plnení pracovných úloh
zodpovednosť dodržiavania pracovnej disciplíny
zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností
schopnosť pracovať v tíme, pružný a tvorivý prístup
schopnosť kriticky posúdiť a zhodnotiť nutričný stav klienta
schopnosť kreativity
schopnosť rozvíjať vlastné hodnoty

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať environmentálne a ekologické vplyvy na potravinový reťazec a kvalitu potravín
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
charakterizovať environmentálne a ekologické vplyvy na potravinový reťazec a kvalitu potravínpísomná metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetých kritérií hodnotenia minimálne na 64 % (E). 

Hodnotená spôsobilosť

 • determinovať základné živiny a ich metabolické vzťahy v organizme
 • určiť potrebu živín a energie a ich využitie organizmom
 • vysvetliť biochemické, fyziologické a psychologické princípy výživy a výživové štandardy
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
poznať základné živiny, ich úlohu a metabolické vzťahy v organizmeústna metóda
definovať biochemické, fyziologické a psychologické princípy výživypísomná metóda
popísať potrebu živín a energie a ich využitie pre jednotlivé skupiny obyvateľstvapísomná metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetých kritérií hodnotenia minimálne na 64 % (E). 

Hodnotená spôsobilosť

 • charakterizovať systém produkcie rastlinných a živočíšnych zdrojov výživy
 • definovať koncepciu biologickej bezpečnosti potravinových zdrojov
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať základy rastlinnej a živočíšnej produkciepísomná metóda
vysvetliť metódy hodnotenia rastlinných a živočíšnych produktov ako zdrojov potravínústna metóda
analyzovať koncepciu biologickej bezpečnosti potravinových zdrojovústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetých kritérií hodnotenia minimálne na 64 % (E). 

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať mikrobiologické a epidemiologické aspekty kvality potravinových zdrojov
 • definovať hygienickú kvalitu a genetickú bezpečnosť potravinových článkov
 • opísať cudzorodé látky v potravinovom reťazci, mutagény a toxíny vo výžive
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
stanoviť hodnotenie mikrobiologických a epidemiologický aspektov kvality potravinových zdrojovpísomná metóda
určiť hygienickú kvalitu a genetickú bezpečnosť potravínpísomná metóda
vymenovať cudzorodé látky, mutagény a toxíny vo výžive, ich význam a možnosti ich minimalizácieústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetých kritérií hodnotenia minimálne na 64 % (E). 

Hodnotená spôsobilosť

 • riadiť výrobné procesy a prevádzky prípravy potravín a jedál
 • pracovať s najnovšími nutričnými softvérmi
 • aplikovať najnovšie informačné a komunikačné technológie a nutričné softvéry
 • opísať metódy hodnotenia rastlinných a živočíšnych produktov ako zdrojov potravín
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vysvetliť systém kontroly dodržiavania správnych hygienických postupov pri príprave jedál a skladovaní potravínústna metóda
vybrať vhodné pracované postupy prípravy potravín a jedálústna metóda
aplikovať najnovšie informačné a komunikačné technológie a nutričné softvérypraktické skúšanie
zodpovedne rozdeliť úlohy a inštrukcie podriadeným zamestnancomústna metóda
popísať metódy hodnotenia rastlinných a živočíšnych produktov ako zdrojov potravínústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetých kritérií hodnotenia minimálne na 64 % (E). 

Hodnotená spôsobilosť

 • navrhnúť spôsob výživy podľa pohlavia, vekovej kategórie, fyziologického stavu a výkonu v zdraví a chorobe
 • vysvetliť zásady prevencie chorôb z nadbytku a karencie, výživové a environmentálne faktory ovplyvňujúce zdravie ľudí
 • charakterizovať metódy hodnotenia nutričného stavu jednotlivých populačných skupín
 • analyzovať a hodnotiť nutričný stav človeka, príčiny disbalancie s predikciou možných následkov a chorobných stavov
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
samostatne zhodnotiť nutričný stav človekaústna metóda
zvoliť správne postupy pri hodnotení stavu výživyústna metóda
zanalyzovať a riešiť výživové problémy na konkrétnom príkladepísomná metóda
zostaviť spôsob výživy podľa pohlavia, vekovej kategórie, fyziologického stavu a výkonu v zdraví a chorobe na základe analýzy nutričného stavupraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetých kritérií hodnotenia minimálne na 64 % (E). 

Hodnotená spôsobilosť

 • uskutočňovať výchovno-vzdelávacie aktivity a školenia v oblasti prevencie chorôb správnou výživou
 • definovať zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov
 • zhotovovať jedálne lístky pre zdravých aj chorých ľudí
 • zabezpečovať a kontrolovať dodržiavanie správnych hygienických postupov pri príprave jedál a skladovaní potravín
 • aplikovať zásady BOZP
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
určiť dodržiavanie správnych hygienických postupov pri príprave jedál a sladovaní potravínpísomná metóda
viesť výchovno-vzdelávacie aktivity a školenia v oblasti prevencie chorôb správnou výživouústna metóda
určiť správny diétny režim v populácii na základe zohľadnenia stavu výživy, veku, fyzickej aktivity a iných špecifikáciíústna metóda
vyhotoviť jedálne lístky pre zdravých aj chorých ľudípraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetých kritérií hodnotenia minimálne na 64 % (E). 

Hodnotená spôsobilosť

 • vysvetliť poruchy metabolizmu živín vo vzťahu k výžive
 • vysvetliť základy nutrigonomiky a epigenetiky
 • riadiť nutričné režimy rôznych populačných skupín z hľadiska prevencie a manažmentu chorôb
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vysvetliť metabolizmus živín a následky jeho porúch vo vzťahu k výživeústna metóda
zostaviť nutričné režimy rôznych populačných skupín z hľadiska prevencie a manažmentu chorôbústna metóda
určiť základy nutrigenomiky a epigenetikypísomná metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetých kritérií hodnotenia minimálne na 64 % (E). 

Hodnotená spôsobilosť

 • modelovať diétne režimy a výživové programy v populácii podľa veku, stavu výživy, fyzickej aktivity a iných špecifikácií
 • riadiť marketing a manžment výživy potravinových zdrojov
 • poskytovať poradenstvo v oblasti výživy ľudí
 • získavať aktívnym spôsobom nové znalosti a informácie využívať ich pre rozvoj odboru
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vytvárať diétne režimy a programy v populácii podľa veku, stavu výživy, fyzickej aktivity a iných špecifikáciípraktické skúšanie
popísať marketing potravinových zdrojov a manažment výživyústna metóda
predviesť poradenstvo v oblasti správnej výživy ľudípraktické skúšanie
zvoliť správne metódy získavania znalostí a informáciíústna metóda
navrhnúť možnosti využívania vedomostí a informácií pri rozvoji odboruústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetých kritérií hodnotenia minimálne na 64 % (E). 

Hodnotená spôsobilosť

 • spracovať zadanú tému a preukázať adekvátne schopnosti v danom odbore
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
navrhnúť a vykonať prieskum podľa zadanej témy a spracovať výsledkypísomná metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetých kritérií hodnotenia minimálne na 64 % (E). 

Metodické usmernenia

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 63