Národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií vychádzal z iniciatívy Európskej únie na vytvorenie celoeurópskeho systému kvalifikácií. Práve rôzne a často nekompatibilné národné systémy kvalifikácií boli v minulosti prekážkou vyššej mobility pracovných síl medzi krajinami EÚ. Potreba zrozumiteľnej hierarchizácie kvalifikácií na európskej úrovni vyvrcholila vydaním Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/C111/ES z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Slovensko sa k tejto iniciatíve pripojilo a zaviazalo sa, že vytvorí vlastnú Národnú sústavu kvalifikácií a Slovenský kvalifikačný rámec. 

Potreba vytvorenia Národnej sústavy kvalifikácií vychádzala rovnako aj zo snahy posilniť možnosti overovania kvalifikácií získaných z neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Tieto snahy boli formulované napríklad v Strátégii celoživotného vzdelávania 2011 alebo v Akčnom pláne celoživotného vzdelávania 2011. 
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu.
Národný projekt prebiehal od marca 2013 do novembra 2015. Jeho realizátorom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania. Spoločnosť Asseco Central Europe zabezpečovala činnosť sektorových rád a dodávateľskú dodávku Národnej sústavy kvalifikácií. Hlavnými výstupmi projektu sú dva verejne prístupné registre - Národná sústava kvalifikácií a Slovenský kvalifikačný rámec.
Asseco Central Europe je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Súčasťou skupiny Asseco Central Europe sú i ďalšie firmy s IT zameraním. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj štátnu správu a samosprávu, postavené na dlhoročných skúsenostiach s rozsiahlymi projektmi softvérových riešení na mieru, pri ktorých kladie silný dôraz na podporu strategických zámerov svojich klientov. Okrem IT projektov sa spoločnosť profiluje aj v oblasti konzultačných projektov zameraných na oblasť celoživotného vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov ako je aj projekt Tvorba NSK.
Strategickým cieľom národného projektu bolo vytvoriť a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami pracovného trhu a vedomostnej spoločnosti. 

Na projekte spolupracovalo viac ako tisícka odborníkov z prostredia zamestnávateľov, rôznych zväzov a združení, vzdelávacích inštitúcií a verejnej správy, ktorá je zastúpená v pracovných skupinách, sektorových radách a odvetvových skupinách či v Národnej rade pre vzdelávanie a kvalifikácie.