Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie je národná autorita, ktorej hlavnou úlohou je prerokúvanie a schvaľovanie všetkých odborných materiálov týkajúcich sa Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií. Taktiež posudzuje a schvaľuje kvalifikácie a zodpovedá za správnosť zaradenia kvalifikácií na jednotlivé referenčné úrovne NKR. Vydáva stanoviská k navrhovaniu nových kvalifikačných a hodnotiacich štandardov či navrhuje zmeny v štruktúre kvalifikácií a legislatívne zmeny.

Členov NRVK menujú rezortné ministerstvá, orgány štátnej správy a samosprávy, stavovské a profesijné organizácie, odborové zväzy a ďalší. Na práci NRVK participujú aj zástupcovia asociácií a zväzov pedagogickej verejnosti základných, stredných a vysokých škôl.