Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie bola národnou autoritou, ktorej hlavnou úlohou bolo prerokúvanie a schvaľovanie všetkých odborných materiálov týkajúcich sa Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií. Taktiež posudzuje a schvaľuje kvalifikácií a zodpovedala za správnosť zaradenia kvalifikácií na jednotlivé referenčné úrovne NKR. Vydávala stanoviská k navrhovaniu nových kvalifikačných a hodnotiacich štandardov či zmeny v štruktúre kvalifikácií a legislatívne zmeny.

Členov NRVK vymenovávali rezortné ministerstvá, orgány štátnej správy a samosprávy, stavovské a profesijné organizácie, odborové zväzy a ďalší. Na práci NRVK participujú aj zástupcovia asociácií a zväzov pedagogickej verejnosti základných, stredných a vysokých škôl.