V roku 2015 bol úspešne ukončený projekt „Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, ktorého výstupom je funkčná a verejne dostupná sústava kariet kvalifikácií. Tvorba tejto sústavy bola determinovaná metodickými usmerneniami.

 

Metodické usmernenia slúžia:

  • na detailné vymedzenie jednotlivých termínov a vzťahov medzi nimi,
  • na vymedzenie funkcie a kompetencie jednotlivých inštitúcií fungujúcich v rámci systému.

V projekte „Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií“ bolo zverejnených šesť metodických usmernení pokrývajúcich všetky aspekty projektu od zadefinovania samotného pojmu kvalifikácie až po vysvetlenie fungovania Slovenského kvalifikačného rámca.

 

Pri všetkých metodických usmerneniach sa dbá:

  • aktuálnosť relevantnosť uvádzaných informácií,
  • o dôraz na logickú štruktúru, nadväznosťpostupnosť jednotlivých procesov v Národnej sústave kvalifikácií.

V rámci aktualizácie Národnej sústavy kvalifikácií došlo k významnej zmene. Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie bola nahradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré sa stalo majiteľom všetkých karietfinálnym schvaľovacím orgánom.

Všetky aktuálne a relevantné informácie budú zverejnené na stránke www.kvalifikacie.sk. V prípade otázok a nejasností týkajúcich sa metodických postupov je možné kontaktovať odborných zamestnancov na e-mailovej adrese nsk@siov.sk.