Aktivity boli vykonávané v rámci projektu Tvorba NSK

Aktivita 1.1 Vytvorenie riadiacich, odborných a metodologických štruktúr na tvorbu NKR, NSK a IS

Cieľom aktivity bolo vytvorenie riadiacich štruktúr projektu a tímov odborníkov zložených z reprezentantov vzdelávacích, metodických a riadiacich inštitúcií a predstaviteľov zamestnávateľov, ktorí riadili, koordinovali, monitorovali, hodnotili a odsúhlasovali výstupy projektu, tvorili NKR, NSK, IS vrátane tvorby metodických materiálov, analytických prác a príručiek.

Čiastková úloha 1.1.1 Vytvorenie Riadiaceho výboru projektu

Čiastková úloha 1.1.2 Vytvorenie Národnej rady pre vzdelávanie a kvalifikácie

Čiastková úloha 1.1.3 Vytvorenie sektorových rád NSK a odvetvových skupín expertov

Čiastková úloha 1.1.4 Vytvorenie pracovných skupín


Aktivita 2.1 Tvorba analýz a metodík

Cieľom tejto aktivity bolo vytvoriť vhodné podmienky v podobe odborných materiálov na navrhnutie vhodných charakteristík nástroja NKR a registra NSK tak, aby obe sústavy zodpovedali potrebám a podmienkam slovenského vzdelávacieho systému a potrieb trhu práce.

Čiastková úloha 2.1.1 Analýza Európskeho kvalifikačného rámca a Národných kvalifikačných rámcov vo vybraných krajinách EÚ

Čiastková úloha 2.1.2 Analýza existujúcich Národných systémov kvalifikácií vo vybraných krajinách EÚ

Čiastková úloha 2.1.3 Analýza existujúcich povolaní v rámci Národnej sústavy povolaní a identifikácie úplných a čiastočných kvalifikácií

Čiastková úloha 2.1.4 Tvorba metodológie


Aktivita 3.1 Tvorba Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií

Cieľom tejto aktivity bolo vytvoriť systémové prostredie, ktoré bude podporovať porovnateľnosť výsledkov vzdelávania a učenia sa, ktoré sa dosiahli rôznymi formami učenia a vzdelávania, umožňujúce uznávanie skutočných vedomostí, zručností a kompetencií nezávisle na spôsobe ich získania. Aktivita zabezpečuje porovnateľnosť kvalifikačných úrovní v SR a EÚ, prenos požiadaviek sveta práce do vzdelávania a verejnú informovanosť o všetkých celoštátne uznávaných kvalifikáciách.

Čiastková úloha 3.1.1 Architektúra Národného kvalifikačného rámca

Čiastková úloha 3.1.2 Tvorba Kariet kvalifikácií a proces ich schvaľovania

Čiastková úloha 3.1.3 Práca NRVK


Aktivita 4.1 Vytvorenie informačného systému Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií

Cieľom tejto aktivity bolo vytvoriť systémové prostredie, ktoré bude podporovať verejnú informovanosť o všetkých celoštátne uznávaných kvalifikáciách.

Čiastková úloha 4.1.1 Návrh, vytvorenie a napĺňanie informačného systému     

Čiastková úloha 4.1.2 Pilotné testovanie informačného systému Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií   

Čiastková úloha 4.1.3 Implementácia informačného systému Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií   Aktivita 5.1 Ďalšie vzdelávanie cieľovej skupiny na tvorbu a používanie Národného kvalifikačného rámca, Národnej sústavy kvalifikácií a Informačného systému

Cieľom aktivity bolo zabezpečiť transfer vedomostí, informácií a skúseností v oblasti kvalifikačných systémov Slovenskej republiky.

Čiastková úloha 5.1.1 Vytvorenie a akreditovanie vzdelávacieho programu
Čiastková úloha 5.1.2 Ďalšie vzdelávanie cieľových skupín