04okt|17

Európska komisia dnes prijala slovenskú Priraďovaciu správu k EKR

Slovensko sa dnes stalo 33. krajinou, ktorá priradila svoj národný kvalifikačný rámec k Európskemu kvalifikačnému rámcu. Správu predložili zástupcovia odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR a...
19sep|17

Zahraničné školenie o zabezpečovaní kvality vo vzdelávaní

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Národný referenčný bod pre iniciatívu EQAVET, realizuje od 1.7.2017 projekt podporený programom ERASMUS+, cieľom ktorého je vyškolenie skupiny pracovníkov v...
29aug|17

Ocenenia v rámci Európskeho týždňa zručností

V rámci Európskeho týždňa zručností 2017, ktorý organizuje Európska komisia v dňoch 20. – 24. novembra, budú udelené tri ocenenia v oblasti excelentnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy...
27jún|17

Zahraničné školenia na používanie metodológie peer review

Od júna 2017 ŠIOV realizuje mobilitný projekt v oblasti vzdelávania dospelých zameraný na zavádzanie peer review - metódy zabezpečovania kvality vo vzdelávaní. Projekt s podporou programu ERASMUS+...
30máj|17

Revidované znenie odporúčania o Európskom kvalifikačom rámci

22. mája 2017 prijala Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport revidované odporúčanie o Európskom kvalifikačnom rámci pre celoživotné vzdelávanie . Odporúčanie nadväzuje na výsledky dosiahnuté...
07apr|17

Modely hodnotenia kvality vo vzdelávaní - poznatky z PLA v Lisabone

Koncom marca 2017 sa v Lisabone konal medzinárodný workshop (peer-learning activity) zameraný na zvyšovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave, s dôrazom na evaluáciu a revíziu v cykle...

Stránky