streda, 4. október 2017

Slovensko sa dnes stalo 33. krajinou, ktorá priradila svoj národný kvalifikačný rámec k Európskemu kvalifikačnému rámcu. Správu predložili zástupcovia odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR a ŠIOV Poradnej skupine Európskej komisie pre Európsky kvalifikačný rámec, ktorá akceptovala zavedené procesy v Slovenskej republike pri implementácii Slovenského kvalifikačného rámca ako jasné, transparentné a dôveryhodné pre ostatné členské štáty EÚ. 

V nadväznosti na akceptáciu správy Slovensko podnikne ďalšie kroky v oblasti kvalifikácií, najmä prepojenie národnej databázy kvalifikácií s európskou databázou ESCO a európskym portálom Learning Opportunities and Qualifications a označenie úrovne SKKR v popise kvalifikácií zverejnených dostupných v SR. 

Do konca roka 2018 tiež zavedie označenie úrovne SKKR na slovenských dokladoch o vzdelaní.