utorok, 27. jún 2017

Od júna 2017 ŠIOV realizuje mobilitný projekt v oblasti vzdelávania dospelých zameraný na zavádzanie peer review - metódy zabezpečovania kvality vo vzdelávaní. Projekt s podporou programu ERASMUS+ umožní vyškolenie 16 zástupcov odborného vzdelávania (počiatočného a kontinuálneho) a vzdelávania dospelých na používanie metódy peer review. 

Peer Review (vzájomné hodnotenie kolegami) je alternatívou k iným systémom zabezpečovania kvality, ktoré sú primárne určené pre firemné/podnikateľské prostredie (ISO 9000, EFQM, a.i.), dlhodobo využívaný v oblasti výskumu. Jeho podstatou je hodnotenie kvality kolegami (peers) z rovnakého alebo podobného profesionálneho prostredia.

Od roku 2003 sa pracuje na úpravách a overovaní metodiky pre potreby OVP a vzdelávania dospelých v rôznych projektoch podporených prostriedkami EÚ. V niektorých krajinách je systém zavedený na národnej alebo regionálnej úrovni, napr. v Rakúsku, Fínsku, Taliansku, Maďarsku, Slovinsku, Švédsku.  Model European Peer Review je založený na kombinácii sebahodnotenia a externého hodnotenia so silným dôrazom na potreby a záujmy hodnotenej inštitúcie. Vychádza z princípu neustáleho zlepšovania sa (v súlade s iniciatívou EQAVET) a obsahuje silný formatívny prvok a vzájomné učenie sa pre obe zúčastnené strany.

Hodnotitelia sú externými osobami, ktoré majú rovnaké alebo podobné profesionálne zameranie alebo skúsenosti v hodnotenej oblasti a vystupujú skôr v úlohe kritického priateľa ako audítora. Hodnotitelia sú registrovaní v centrálnej databáze, z ktorej si môžu školy/inštitúcie vybrať experta vhodného pre ich potreby a oblasť, ktorá sa má hodnotiť.  Hodnotitelia musia prejsť špeciálnym tréningom a certifikáciou, aby mohli byť zaradení do databázy.

Proces hodnotenia začína vypracovaním sebahodnotiacej správy školy/inštitúcie v hodnotenej oblasti. Na základe správy prebehne návšteva skupiny hodnotiteľov, výsledkom návštevy je záverečná správa s odporúčaniami na zlepšenia.

Národný referenčný bod pre EQAVET súbežne s týmto projektom pripravuje preklad metodiky, ktorá je podrobným návodom pri realizácii peer review.

Mobility sa budú realizovať v priebehu roka 2018 v spolupráci s talianskou partnerskou organizáciou Associazione FORMA.Azione. 

číslo projektu: 2017-1-SK01-KA104-035291

Viac informácií: Mgr. Ľubica Gállová, nsk@siov.sk